آنالیز شیمیایی آب

آنالیز شیمیایی آب روی آب استفاده شده در فرایند های صنعتی ،جریان فاضلاب ، آب آشامیدنی، آب استخر، رودخانه ها ، دریا ها ،آب باران و… انجام میشود. و شامل تجزیه فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و فلزات سنگین است.

آنالیز آب برای دلایل متفاوتی از جمله قابل شرب بودن، مواد معدنی موجود در آن، میزان فلزات سنگین و مضر در آب و غیره به کار می رود.

آنالیز شیمیایی آب

پارامتر های شیمیایی کیفیت آب

  1. pH آب
  2. اسیدیته
  3. قلیایی بودن
  4. یون کلرید
  5. سولفات
  6. نیتروژن
  7. فلوئورید

چرا انالیز  آب اهمیت دارد ؟

به دلیل اینکه  میتواند برای متوجه شدن عدم تعادل در اکوسیستم مورد استفاده قرارگیرد.عدم تعادل میتواند نشان دهنده ی آلاینده ها باشند.