بخش بیوشیمی / هماتولوژی/سرولوژی / biochemistry

اندازه گیـــــری کلیـــه شاخـص های بیوشیمــیایی سرم از جمله کلسیم، فسفــــر، منیــــزیم، ســــدیم، مس، روی، تری گلیسیرید، گلوکز، کلسترول، توتـــــال پروتئیــــــــن، آلبومـــــیــــن، آنـــــــزیم هــــــای کبــــدی و …

آزمایشگاه سرولوژی

آنالیز مواد غذایی

امکانات

  • تست های CBC, Dif, PCV,…..
  • شناسایی انگل های خون مانند تیلریا، آناپلاسما و بابزیا

بخش سرولوژی

  • اندازه گیری میزان آنتی بادی در برابر عوامل بیماری زا به روش الایزا در دام و طیور
  • اندازه گیری میزان آنتی بادی به روش برای بیماری های آنفلوانزا و نیوکاسل طیور و اندازه گیری SRBC جهت سنجش میزان ایمنی با روش
  • اندازه گیری میزان تیتر مثبت یا منفی بیماری های MG ،MS ،SP در طیور
  • اندازه گیری میزان انسولین، کورتیزول، IgG ،IgA و IgM در سرم یا آغوز، تعیین میزان آلبومین و گلوبولین جهت سنجش میزان ایمنی در گاو و نیز در گوساله به منظور تشخیص مصرف یا عدم مصرف آغوز کافی
  • آزمون های تشخیص اسپکتوفتومتری مانند
  • NEFA-BHBA- آزمـــــون هـــای تشخیـص مرضـی بیمـــاری دام و طیــور آبزیان به روش Real Time PCR