بخش بافت شناسی / histology

بخش بافت شناسی

  آزمایشگاه راد گستر با اخذ مجوز سازمان ملی استاندارد، ارائه دهنــــده خدمـــات تخصـصی تشخیص و تفکیک بافــــت های غیر مجاز در فرآورده هـــای گوشــــتی خام و حــــرارت دیده می باشد. از روش بافت شناسی به عنوان آزمون تکمیلی در کنار آزمون های معمول میکروبیولوژی و شیمیایی کنترل کیفیت فرآورده های گوشتی براساس استاندارد ملی ایران (استاندارد 6103) استفاده می شود. روش بافــت شــناسی می تواند ساختارهای بافتــی حیوانی (مجاز و غیرمجاز) از قبیل بافــــت های عضلــه، همبنــــدی، استـــخـــوان، غضـروف و غیره را در فرآورده های گوشتی مشخص کند.

تصاویر بخش بافت شناسی